"p7xtool" - Софтуер за работа с електронен подпис

Underconstruction Underconstruction Underconstruction Underconstruction Underconstruction

Текуща версия: 0.9.5

Download

Забележка: Ако притежавате личен електронен подпис, то трябва да знаете, че вашето име,егн и постоянен адрес са данни досъпни за всички.

Описание

Графичен потребителски интерфейс за работа с електронен подпис, който позволява следните функционалности:

1 Проверка на цифрово подписано съдържание в електронен вид по стандарт PKCS #7 (файл p7s).

2 Подписване на електронно съдържание (файл) по стандарт PKCS #7.

3 Криптиране на електронно съдържание (файл) по стандарт PKCS #7.

4 Декриптиране на електронно съдържание (файл) по стандарт PKCS #7.

5 Проверка за валидност на цифрови сертификати от тип X509.

Работна среда

Този софтуер се разработва да се употребява под всички POSIX съвместими Операционни Системи.

Това включва повечето Linux базирани дистрибуции като: Debian,Ubuntu,RedHat,Fedora,Mandriva,Gentoo, Slackware,Android и др.

Posix съвместими дистрибуции като MacOS X,FreeBSD и др.

Той би могъл да работи под всяка Операционна Система която съдържа следният софтуер:

Програмни Средства

  • Този софтуер е написан на "C".

Условия за упортеба

1 По точка едно и пет от описанието на функционалността този софтуер е свободен за ползване от всеки.

2 По точка две,три и четири от описанието на функционалността, този софтуер е безплатен за ползване от физически лица.

3 Всеки има право свободно да разпространява този софтуер.

3 Този софтуер е в ранен етап на разработка, поради това не може да бъде поета никаква гаранция за неговата работа.

4 Този софтуер работи изцяло на отговорността на този който го използва.

Таблица на изпробвани четци и карти

Карточетец Device ID Карта/Модел Софтуерни библиотеки Състояние Linux дистрибуции
ACS ACR 38U-CCID 072f:90cc Siemens AG (C) CardOS V4.3B pcsc-lite>=1.6 opensc>=0.11.13 (opensc-pkcs11.so,libcvP11.so или libcmP11.so) работи Fedora 14, Ubuntu 10.04, Ubuntu 11.04
Тук ще се допълва

Инструкции за инсталация (В процес на разработка)

Ако желаете да подписвате,проверявате електронно подписани файлове, да разберете какви сертификати има на вашата карта и др., изтеглете инсталирайте текущата версия от тук.

При проблем с работата с картата:

Можете да използвате точка едно,две и три от инструкцията на НАП.

Само за версия 0.9.5 и нагоре.

Ако библиотеката "opensc-pkcs11.so" се намира на място различно от /usr/lib/opensc-pkcs11.so или ползвате друга библиотека, тя се задава със променливата OPENSC_PKCS11_LIB (export OPENSC_PKCS11_LIB="/път/към/библиотеката" )

Пример за библиотека на Криптовижън : export OPENSC_PKCS11_LIB="/usr/local/lib/libcvP11.so"

CA сертификатите се копират без значение на формата в директорията със CA на openssl ("/etc/ssl/certs" за повечето Linux дистрибуции) или в дирктория указана със SSL_CERT_DIR променливата от обкръжението (export SSL_CERT_DIR="/път/към/директорията")

Ако има указана SSL_CERT_DIR тя е със приоритет и ще се чете само от нея.

Ако вашата Linux дистрибуция има други пътища за сертификати, можете да ги видите с програмката ssltest.

В следващата версия на програмата, ще може библиотеката и пътят към сертификатите да се задават от меню.

Тук ще се променя и допълва

 

Copyright (c) 2010 Asen Iliev